KOMUNIKAT W SPRAWIE ZASAD ZDALNEGO NAUCZANIA

KOMUNIKAT Nr 1/3/2020 Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wieliczka Montessori School z dnia 23 marca 2020 r.

W SPRAWIE: ZASAD ZDALNEGO NAUCZANIA

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 i 492)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

§1

Od 25 marca nauczyciele prowadzą zajęcia poprzez komunikatory i platformy edukacyjne z uczniami wg obowiązującego planu lekcji.

§2

Nauczyciele powinni przeanalizować plany edukacyjne realizowane w poszczególnych klasach i dostosować je do zaistniałych potrzeb prowadzenia zdalnego nauczania z użyciem podręczników lub innych materiałów w oparciu o podstawę programową. 
– ćwiczymy w ten sposób umiejętność czytania ze zrozumieniem, wnioskowania, myślenia analogicznego, poszukiwania informacji, tworzenia notatek

§3

Nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami poprzez pocztę elektroniczną oraz za pośrednictwem innych komunikatorów uzgodnionych z dyrektorem, rodzicami i uczniami klas starszych, kierując się wytycznymi MEN.

§4

Nauczyciele przesyłają materiały i ćwiczenia do zrealizowania, oszacowują czas potrzebny na ich wykonanie. Uwzględniamy zasady indywidualizacji oraz dostosowania przysługujące poszczególny uczniom.

§5

Nauczyciele korzystając z materiałów internetowych zobowiązani zostają do uwzględnienia trzech aspektów:
1) zdrowie fizyczne uczniów (nie mogą całego dnia spędzić przez komputerem, telewizorem czy smart fonem);
2) praca z komputerem nie powinna przekraczać 2 godziny dziennie; 
3) dostęp ucznia do komputera (np. uczniowie często mają rodzeństwo i tylko jeden komputer do dyspozycji).

§6

Nauczyciel jest dostępny dla uczniów w czasie godzin pracy, tj. zgodnie z obowiązującym planem lekcji poprzez kontakt e-mailowy lub inny komunikator uzgodniony wspólnie przez nauczyciela i uczniami/rodzicami.

§7

Zajęcia są wpisywane do dziennika Należy zapisać temat zajęć. 
1.Frekwencję na zajęciach monitorują nauczyciele.

§8

Nauczyciele informują wychowawców klas o tym, którzy uczniowie nie odbierają od nich wiadomości. Wychowawcy kontaktują się z rodzicami/opiekunami uczniów by sprawdzić przyczyny braku kontaktu ucznia z nauczycielem. Jeżeli przyczyny wyżej wymienionej sytuacji wynikają z braku dostępu do Internetu wychowawca ustala z uczącymi nauczycielami i rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia oraz dyrektorem inną formę umożliwiającą realizację zdalnego nauczania

§9

Nauczyciele mogą oceniać pracę uczniów na bieżąco lub w określonym przez nauczyciela czasie.

§10

Nauczyciele uwzględniają w ocenie rocznej głównie umiejętności i samokształcenie (np. może to być umiejętność notowania, wyszukiwania informacji, korzystania ze źródeł, przygotowania prezentacji, ćwiczenia itp.

§11

Nauczyciele zobowiązują uczniów do sprawozdania z przebiegu ich pracy – w formie: 
1) wiadomości od uczniów, 
2) poprzez platformę ustaloną do wspólnej współpracy czy komunikatory, 
3) indywidualnie ustalonej przez zainteresowanych, po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły.

§12

Unikanie przez ucznia komunikacji z nauczycielem i brak pracy ucznia, skutkuje brakiem możliwości odnotowania postępów ucznia i nieobecnością na zajęciach, co może prowadzić do nieklasyfikowania ucznia.

§13

Nauczyciele przy pracach zleconych uczniom kierują się higieną pracy ucznia (ilość zajęć zgodna z planem lekcji z zachowaniem wszystkich przerw), zasadami pracy z komputerem (2 godziny na przedmioty ogólne), równomiernym obciążeniem ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowaniem tych zajęć, dostosowaniem ich do możliwości psychofizycznych ucznia.

§14

Nauczyciele na platformie class dojo i google classroom codziennie (lub raz na tydzień) powinni umieszczać informacje o zakresie materiału do zrealizowania na danej jednostce lekcyjnej (lub wszystkich zajęciach w tygodniu) oraz o zadaniach do wykonania i sposobach ich sprawdzenia przez nauczyciela .

§15

Nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o możliwości i sposobie konsultowania się z nauczycielem w celu uzyskania pomocy i wskazówek potrzebnych do realizacji zadanych zadań.

§16

Wychowawca przekazuje informację rodzicom i uczniom o sposobie realizowania zdalnego nauczania, w szczególności o tym, że: 
1) podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniem jest platforma class dojo lub google classroom i poczta elektroniczna 
2) ocenianie będzie przebiegać systematycznie zgodnie z ustalonymi przez uczącego nauczyciela warunkami; 
3) do realizacji zdalnego nauczania uczniowi niezbędne są: 
a) czas wyznaczony na naukę (liczba godzin zgodna z planem lekcji), 
b)zeszyty, karty pracy , inne materiały/ wg uznania 
c) dostęp do platform internetowych: class dojo, google classroom i poczta elektroniczna 
d) inne ustalone przez nauczyciela.

§17

Komunikat dyrektora zostanie przesłane do nauczycieli i rodziców i obowiązuje od 23 marca do zakończenia nauczania zdalnego. Komunikat zostanie przesłany do nauczycieli e-mailem i zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

 

Nasz Partner: Przedszkole Montessori

Wieliczka Montessori School 2018