This is where the adventure begins!

“Teachers who love teaching, teach children to love learning”

Zapisy do Wieliczka Montessori School rozpoczynają się każdego roku w październiku.
Rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci uczęszczały do Wieliczka Montessori School, uprzejmie prosimy o wypełnienie naszego formularza zgłoszeniowego:

Potwierdzimy Państwa zgłoszenie, a następnie ponownie skontaktujemy się z Państwem jesienią w sprawie naszego procesu rekrutacyjnego, który składa się z cyklu trzech spotkań:

1. Dzień otwarty: W październiku serdecznie zapraszamy rodziców do spędzenia trochę czasu w szkole, aby zobaczyli, jak wygląda klasa pełna ciężko pracujących dzieci!

2. Spotkanie z kadrą: Pod koniec października zapraszamy na wieczór, podczas którego będzie można spotkać nauczycieli, rodziców dzieci już uczęszczających do szkoły, a także dyrektorów naszej placówki.

3. Dzień w szkole: Serdecznie zapraszamy dzieci do spędzenia czasu w naszej szkole. W tym samym czasie rodzice mogą spotkać się z dyrektorami i uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania.

Naszym celem każdego roku jest potwierdzenie przyjęcia do szkoły przed przerwą zimową.

Rodzeństwo dzieci już uczęszczających do szkoły, a także dzieci uczęszczające do naszego przedszkola również zobowiązane są do zgłoszenia i wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Chociaż takie dzieci mają pierwszeństwo przy przyjmowaniu do szkoły, przyjęcie każdego dziecka jest rozpatrywane indywidualnie.

Nasza szkoła nie praktykuje selekcji dzieci na podstawie inteligencji, umiejętności czy uzdolnień. Nasz program rekrutacji bazuje na otwartej i szczerej konwersacji z rodzicami, tak, aby byli oni świadomi wymagań, wyzwań i różnic związanych z edukacją w Wieliczka Montessori School.

(English below)

Our recruitment process begins each year in October.

Parents who wish their children to attend WIeliczka Montessori School are kindly asked to fill in our application form

Our school does not adhere to the practice of selection according to intelligence, ability or talents. During the rectruitment process we speak openly to parents about the way we teach, the demands that this has on children and parents as well as a deeper understanding of the philosophy and psychology behind Maria Montessori’s system of teaching.

We will confirm your application and then contact you again in Autumn regarding our recruitment process, which is split into the following three meetings:

1. Open day: In October we warmly invite parents to spend a little time in the school during school time to see how our classroom looks when it is full of hard working children!

2. Meet the staff: At the end of October we invite you to an evening in which you can meet the teachers from lower elementary, some parents of children who are already attending the school, as well as a presentation by the headteachers of the school.

3. Day in school: Children are warmly invited to spend some time in our school. At the same time, parents can meet the headteachers face to face, and can answer any individual questions that you may have.

Our aim each year is to confirm acceptance to the school before the winter break.

Siblings of children already attending the school, as well as children attending our pre-school are also required to apply and take part in the recruitment process. Although such children are naturally given preference regarding acceptance to the school, each child is considered individually.

Contact us

sekretariat@wieliczkamontessori.pl